آموزش سلفژ اثر پوزولی

17,000 تومان

عنوان : آموزش سلفژ
نویسنده/نویسندگان : پوزولی
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 77
چاپ: بیست و یکم/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : –
شماره کتابشناسی ملی: 8014154م