آموزش سرایش موسیقی (کتاب سوم)

20,000 تومان

عنوان : آموزش سرایش موسیقی (کتاب سوم)
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 100
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 7-20-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 8028043م