آموزش سرایش موسیقی (کتاب دوم)

20,000 تومان

عنوان : آموزش سرایش موسیقی (کتاب دوم)
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 112
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 1-06-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 8028043م