آموزش سرایش موسیقی (کتاب اول)

20,000 تومان

عنوان : آموزش سرایش موسیقی (کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 104
چاپ: چهارم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 1-06-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 8028043م