آموزش ریتم و دف (جلد یکم)

38,000 تومان

عنوان : آموزش ریتم و دف
نویسنده/نویسندگان : مسعود حبیبی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : مسعود حبیبی
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 64
چاپ: سوم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 6-090-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3288765