آموزش ریتم های کاربردی

35,000 تومان

عنوان : آموزش ریتم های کاربردی
نویسنده/نویسندگان : فرنان فونتن
مترجم : مرجان جنت سرشت
نام انتشارات : هم آواز
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 100
چاپ: ششم/1396
شمارگان: 1100 نسخه
شابک : 3-02-802608-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2101415