آموزش دایره

35,000 تومان

عنوان : آموزش دایره
نویسنده/نویسندگان : داریوش اسحاقی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : چکاد هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 87
چاپ: اول/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-06-802618-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3327800