آموزش خوانندگی

40,000 تومان

عنوان : آموزش خوانندگی
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادانی
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 108
چاپ: چهارم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 4-13-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 8213507م