آموزش جامع گیتار فلامنکو

24,000 تومان

عنوان : آموزش جامع گیتار فلامنکو
نویسنده/نویسندگان : رپدرام امینی ابیاته
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 160
چاپ: یکم/1383
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 1-55-6341-964
شماره کتابشناسی ملی: 31964-82م