آموزش تنبک

60,000 تومان

عنوان : آموزش دوره ی مقدماتی تنبک نوازی
نویسنده/نویسندگان : داریوش اسحاقی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 105
چاپ: چهارم/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 7-43-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7826106م