آموزش تنبک

50,000 تومان

عنوان : آموزش تنبک
نویسنده/نویسندگان : فربد یداللهی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 127
چاپ: ششم/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 9-63-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1054473