آموزش تنبک (کتاب دوم)

85,000 تومان

عنوان : آموزش تنبک (کتاب دوم)
نویسنده/نویسندگان : بهمن رجبی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 192
چاپ: پنجم/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-72-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 783311م