آموزش تنبک (کتاب اول)

85,000 تومان

عنوان : آموزش تنبک (کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان : بهمن رجبی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 192
چاپ: پانزدهم/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 9-35-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3311-78م