آموزش تنبک برای نوآموزان

35,000 تومان

عنوان : آموزش تنبک برای نوآموزان
نویسنده/نویسندگان :  بهزاد مردانی
مترجم : –
نام انتشارات : –
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 68
چاپ: زمستان/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 8-038-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2555044