آموزش تنبور (کتاب سوم)

45,000 تومان

عنوان : آموزش تنبور (کتاب سوم : نظم مجازی)
نویسنده/نویسندگان : یاشار بهنود
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 79
چاپ: اول/1395
شمارگان: 300 نسخه
شابم : 4-88-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8210800م