آموزش تنبور (کتاب دوم)

45,000 تومان

عنوان : آموزش تنبور (کتاب دوم : تصنیف ها و ذکرها)
نویسنده/نویسندگان : یاشار بهنود
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 67
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 9-41-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8210800م