آموزش تنبور (کتاب اول)

50,000 تومان

عنوان : آموزش تنبور (کتاب اول : مبانی)
نویسنده/نویسندگان : یاشار بهنود
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 55
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 3-27-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8210800م