آموزشی مقدماتی بلز (جلد سوم)

20,000 تومان

عنوان : آموزشی مقدماتی بلز (جلد سوم)
نویسنده/نویسندگان : مسعود نظر
مترجم : –
نام انتشارات : چیستا
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 25
چاپ: اول/1392
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 1-5-9014546-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2983341