آموزشی مقدماتی بلز (جلد دوم)

20,000 تومان

عنوان : آموزشی مقدماتی بلز (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : مسعود نظر
مترجم : –
نام انتشارات : چیستا
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 25
چاپ: اول/1391
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 4-4-9014546-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2983341