آموزش تئوری موسیقی

25,000 تومان

عنوان : آموزشی تئوری موسیقی با روش (گفتاری، شنیداری و دیداری)
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر چندگاه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 226
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 2-00-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 7925639