آفتاب

20,000 تومان

عنوان : آفتاب
نویسنده/نویسندگان : انوش جلالی
مترجم : –
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 96
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-25-802600-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8323958م