آشنایی با ریتم در تئوری و عمل

40,000 تومان

عنوان : آشنایی با ریتم در تئوری و عمل
نویسنده/نویسندگان : رابرت استایرر
مترجم : حسین دی پیر
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 88
چاپ: نهم/1395
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 0-40-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4109549