آسیب شناسی سازها

15,000 تومان

عنوان : آسیب شناسی سازها
نویسنده/نویسندگان : فرمان مرادی
مترجم : –
نام انتشارات : نشرتصنیف
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 170
چاپ: اول/1395
شمارگان: 550 نسخه
شابک : 0-46-802623-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4513498