آثار برگزیده علی تجویدی

18,000 تومان

عنوان : آثار برگزیده برای ویولن ایرانی
نویسنده/نویسندگان : علی تجویدی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 76
چاپ: یکم/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 9-49-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2358381