آثار استاد ابوالحسن صبا

24,000 تومان

عنوان : آثار استاد ابوالحسن صبا برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : سامان ضرابی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 77
چاپ: اول/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-10-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1256067