آتش

8,000 تومان

عنوان : آتش
نویسنده/نویسندگان : مهدی جامعی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 45
چاپ: یکم/1383
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 4-20-8538-964
شماره کتابشناسی ملی: 17982-83م